چینی استخوانی(Bone China)

M_100040

چینی استخوانی یا بن چاینا (Bone China)

بن چاینا - چینی استخوانی چینی استخوانی یا بن چاینا از خاک رس سرامیکی نیمه شفاف که دارای حداقل ۲۵ درصد خاکستر استخوان (استخوان گاو نر) است ساخته می شود. در ...